KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, – zwanym dalej RODO – w związku z ubieganiem się o korzystanie oraz korzystaniem z obiektów stanowiących ośrodki wczasowe zarządzane przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie („PUM”) zgodnie z odpowiednim Regulaminem ośrodka wczasowego oraz innymi regulaminami dotyczącymi poszczególnej infrastruktury ośrodka wczasowego

Tożsamość administratora danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@pum.edu.pl lub pod numerem telefonu 914800790.

Cele przetwarzania i podstawy prawne

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Zawarcie oraz realizacja umowy o korzystanie z obiektu wczasowego zarządzanego przez PUM oraz jego infrastruktury (np. sala fitness); podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Wypełnianie obowiązków ustawowych związanych z zawarciem umowy oraz pobytem w ośrodku wczasowym PUM, w tym obowiązków księgowo-podatkowych

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Udzielanie odpowiedzi na zapytania oraz prowadzenie korespondencji, w tym na etapie przed zawarciem umowy

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora

Ochrona mienia, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie PUM.

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora

 

Cele administracyjne, analityczne oraz statystyczne

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

1)       podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa

2)       podmiotom, z którymi współpracujemy w celu osiągnięcia powyższych celów przetwarzania, w tym instytucjom finansowym, bankom, firmom świadczącym usługi informatyczne oraz pocztowo-kurierskie;

3)       naszym kontrahentom, w związku z realizowanymi umowami.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu okresu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych.

Po upływie ostatniego z tych okresów Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących praw dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, zaś ich niepodanie może skutkować niemożnością zawarcia lub wykonania umowy na korzystanie z obiektów ośrodków wczasowych PUM.

Dodatkowe informacje

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.