REGULAMIN OŚRODKA WCZASOWEGO PUM

W DZIWNOWIE

I.       Postanowienia ogólne

1.    Podstawową funkcją Ośrodka Wczasowego PUM (dalej: Ośrodka) jest zapewnienie odpowiednich warunków zakwaterowania i pobytu w Ośrodku pracownikom, emerytom i rencistom PUM oraz członkom ich rodzin, a także osobom spoza PUM, które zakwaterują się w Ośrodku (dalej: Użytkownik).

2.     W Ośrodku mogą być organizowane imprezy sportowo-rekreacyjne, turystyczne, szkoleniowe itp.

3.     Terminy turnusów wczasowych, odpłatność za pobyt, a także zasady funkcjonowania i udostępniania Ośrodka ustalane są na każdy rok Zarządzeniami Rektora PUM.

4.     Wszystkie osoby zakwaterowane w Ośrodku obowiązuje opłata klimatyczna (miejscowa) ustalona przez Urząd Gminy w Dziwnowie, która nie jest ujęta w cenach pobytu w Ośrodku zawartych w Zarządzeniu, o którym mowa w pkt. 3.

5.    W każdym wczasowym lokalu mieszkalnym w Ośrodku (dalej: lokal) znajduje się Karta Wyposażenia - wszelkie braki w wyposażeniu oraz usterki zauważone podczas zakwaterowania i wynikłe w trakcie użytkowania należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka. Nie zgłoszone braki i usterki będą traktowane jako zawinione przez aktualnego użytkownika lokalu i on zostanie obciążony wynikającymi z tego tytułu kosztami.

6.   Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione w pokojach wczasowych, a także za przedmioty pozostawione na terenie Ośrodka. Należy pamiętać o zamykaniu okien i drzwi w momencie opuszczania lokalu, zaś w przypadku opuszczania go na dłużej należy zgłosić ten fakt pracownikowi recepcji w celu zazbrojenia przez niego systemu alarmowego zainstalowanego w tym lokalu (usługa bezpłatna).

7.     Wjazd i parkowanie dozwolone jest na terenie wyznaczonego parkingu O.W. PUM Dziwnów wyłącznie w miejscu postojowym wskazanym przez personel ośrodka – generalnie numer miejsca parkingowego odpowiada numerowi wynajmowanego lokalu w Ośrodku.

8.     Do każdego lokalu PUM zapewnia jedno miejsce parkingowe w ramach opłaty poniesionej za pobyt w Ośrodku. Jeśli są wolne miejsca Użytkownik może zająć wskazane przez pracownika recepcji dodatkowe miejsce, ale za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem usług dodatkowych w Ośrodku.

9.     Parking w Ośrodku nie jest strzeżony, a PUM nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub siłę wyższą (np. wiatr, gradobicie, burza, woda, ogień itp.).

10.  Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego nie zależnych, np. przerwy w dostawie wody, prądu, sygnału tv lub wi-fi itp.

11.  Ze względu na istniejącą instalację sygnalizacji pożaru w pokojach oraz przepisy ppoż. na terenie budynku Ośrodka i całym terenie zewnętrznym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu - w przypadku złamania tego zakazu i wzbudzenia alarmu pożarowego Użytkownik zostanie obciążony opłatą za dezaktywację alarmu pożarowego w centrali alarmowej (zgodnie z obowiązującym cennikiem za usługi dodatkowe) i niezależnie od tego ewentualnymi kosztami działań straży pożarnej lub innych służb ratowniczych, będących następstwem wzbudzenia alarmu.

12. Za szkody wyrządzone przez dzieci sobie, innym osobom lub w mieniu Ośrodka odpowiadają rodzice dziecka lub jego opiekunowie.

II.      Prawa i obowiązki użytkownika Ośrodka

1.   Użytkownik ma prawo do:

a)  korzystania ze wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń Ośrodka i ich wyposażenia (w tym sali fitness) - bez dodatkowych opłat, z wyłączeniem pralki i suszarki (opłata za użytkowanie zgodnie z cennikiem usług dodatkowych Ośrodka),

b)  zgłaszania uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania Ośrodka do kierownika Ośrodka, władz PUM lub Działu Spraw Socjalnych Pracowników,

c)  zapraszania na teren Ośrodka gości z zewnątrz w godzinach 9:00-21:00,

d)  parkowania własnego samochodu osobowego lub motoru na parkingu Ośrodka (1 miejsce parkingowe dla każdego lokalu mieszkalnego),

e)  wypożyczania gier, drobnego sprzętu sportowego i książek dostępnych w danym momencie w Ośrodku – w tym celu należy w recepcji przedstawić dokument potwierdzający tożsamość i podać numer lokalu mieszkalnego,

f)   korzystania z pralki i suszarki znajdujących się na drugim piętrze, po uprzednim zgłoszeniu zamiaru na recepcji i uiszczeniu opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem usług dodatkowych w Ośrodku.

2.   Użytkownik zobowiązany jest do:

a)    dopełnienia formalności meldunkowych niezwłocznie po przy­byciu do ośrodka - w tym celu do okazania ważnego dokumentu tożsamości,

b)    wniesienia z góry opłaty za pobyt (ewentualnie przedłużenie pobytu), jeśli opłata nie została uiszczona wcześniej w kasie PUM lub przelewem na konto PUM,

c)   zgłoszenia kierownikowi Ośrodka osób, które nie mają dopełnionego obowiązku meldunkowego („dokwaterowywanych” w trakcie pobytu), bezzwłocznie po ich przybyciu do Ośrodka, zapisy punktu b) stosuje się odpowiednio,

d)    pokwitowania odbioru wyposażenia wczasowego lokalu mieszkalnego, w tym: klucza do lokalu oraz pilota do bramy wjazdowej i karty do otwierania furtek ogrodzeniowych i drzwi wejściowych do Ośrodka – przekazanie i odbiór pokoju wczasowego następuje w obecności personelu Ośrodka,

e)    użytkowania pomieszczeń, wyposażenia i terenu Ośrodka zgodnie z przeznaczeniem,

f)     zgłaszania kierownikowi Ośrodka, a pod jego nieobecność pracownikom Ośrodka, wszelkich zauważonych awarii, usterek lub uszkodzeń wyposażenia i pomieszczeń, pod rygorem poniesienia kosztów ewentualnych następstw braku realizacji tego obowiązku przez Użytkownika,

g)    przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bhp, ppoż. oraz doraźnych zaleceń administracji Ośrodka,

h)    wpływania na zachowanie zaproszonych na teren Ośrodka przez siebie gości tak, by zachowywali się zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu, pod rygorem poniesienia kosztów ewentualnych następstw braku realizacji tego obowiązku przez Użytkownika,

i)   utrzymywania czystości i porządku w zajmowanych lokalach wczasowych, nie zaśmiecania terenu i ogólnodostępnych pomieszczeń Ośrodka, wynoszenia i wyrzucania własnych śmieci w miejscu do tego wyznaczonym,

j)     pokrycia całkowitych kosztów naprawy (ewentualnie samodzielnego naprawienia) uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych w mieniu Ośrodka przez członków własnej rodziny oraz zaproszonych przez siebie gości,

k)    zachowywania ciszy nocnej w godz. 22:00-8:00 oraz przestrzegania powszechnie obowiązujących norm zachowania się, w tym w stosunku do pozostałych Użyt­kowników i personelu Ośrodka,

l)     zachowania należytej staranności w celu zabezpieczenia się przed ewentualną kradzieżą poprzez zamykanie okien i drzwi (szczególnie na parterze) przed opuszczeniem lokalu wczasowego,

m)  rozliczenia się przed wykwaterowaniem z użytkowanych i ewentualnie wypożyczonych składników wyposażenia Ośrodka oraz zapłaty za zaistniałe braki lub uszkodzenia (zgodnie z cennikiem usług dodatkowych Ośrodka),

n)   przed opuszczeniem Ośrodka przygotowania pościeli do zdania poprzez ściągnięcie poszewek i złożenie ich na łóżkach, uporządkowania lokalu mieszkalnego, w tym posprzątania aneksu kuchennego (umycie naczyń, garnków itp.) oraz wyniesienia śmieci.

3.   W Ośrodku zabrania się:

a)  zakłócania spokoju i wypoczynku innych Użytkowników, w tym poprzez odtwarzanie głośno muzyki lub audycji radiowych bądź telewizyjnych, czy przygotowywanie uciążliwych zapachowo potraw (np. smażenie ryb),

b)  nieprzyzwoitego i wulgarnego zachowania,

c)  zaśmiecania i dewastowania wyposażenia oraz pomieszczeń Ośrodka,

d)  niszczenia zieleni w Ośrodku,

e)  palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia, np. świeczek, kadzidełek itp. we wszystkich pomieszczeniach Ośrodka,

f)   używania dodatkowych grzejników i kuchenek, ponad te które zostały zainstalowane przez PUM,

g)  wynoszenia mebli i pozostałego wyposażenia Ośrodka poza jego teren, z wyłączeniem parawanów i leżaków,

h) wjazdu samochodami i pozostawiania ich poza obrębem wyznaczonego miejsca  parkingowego przypisanego do użytkowanego lokalu mieszkalnego,

i)    rozpalania ognisk na terenie Ośrodka,

j)    mycia pojazdów na terenie Ośrodka,

k)  wjazdu na teren parkingu przez osoby nie zakwaterowane w Ośrodku, bez opłacenia miejsca parkingowego,

l)    wprowadzania zwierząt na teren Ośrodka.

 

III.    Kierownik i personel Ośrodka

1.    Kierownik (w razie nieobecności zastępca lub upoważniony pracownik Ośrodka) administruje Ośrodkiem, odpowiada za jego sprawne funkcjo­nowanie, majątek stały i ruchomy Ośrodka oraz nadzoruje prze­strzeganie niniejszego regulaminu, a w szczególności:

a)  dokonuje meldunków, zakwaterowania i wykwaterowania użytkow­ników,

b)  inkasuje należności za pobyt i usługi dodatkowe, zgodnie z obowiązującymi cennikami w Ośrodku,

c)  zapewnia bezpieczeństwo pobytu w Ośrodku, higienę i estetykę Ośrodka,

d)  decyduje o świadczeniu usług turystycznych,

e)  organizuje oraz wydaje zgodę na organizację imprez na terenie Ośrodka,

f)   rozstrzyga ewentualne sprawy sporne z użytkownikami Ośrodka, w tym podejmuje decyzje w sprawie wykwaterowania użytkowników naruszających postanowienia ust. 3 w rozdziale II regulaminu, bez prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt,

g)  informuje o wszelkich istotnych zdarzeniach przełożonych, a w szczególnie ważnych sprawach władze PUM.

2.   Personel Ośrodka:

a)  wykonuje niezbędne prace w Ośrodku określone w zakresach czynności pracowniczych,


b)  interweniuje w sytuacjach zakłócania porządku lub ciszy nocnej w Ośrodku w czasie nieobecności kierownika Ośrodka,

     c)  w miarę możliwości służy wszelką pomocą i informacją oraz jest do dyspozycji Użytkowników Ośrodka.

IV.    Postanowienia końcowe

1.   Recepcja Ośrodka jest czynna codziennie w godzinach 8:00-19.30 – tel. (91) 38 13 120, e-mail: owdziwnow@pum.edu.pl .

2.   Kierownik Ośrodka jest dostępny:

a)  poniedziałek – piątek w godz. 8.00-16.00, po godz. 16.00 kontakt: telefoniczny 795 558 654 ,

b)  sobota, niedziela i święta – kontakt telefoniczny  795 586 654.

 

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku !